Duygu Durum Testleri

SCL-90-R Belirti Tarama Testi

Test psikolojik sıkıntı belirtilerini ölçmektedir. Kullanılan ölçek türü test kağıdı ve kalemdir. Test grup olarak da uygulanabilmekte ve zaman sınırlaması olmamaktadır. Değişik hasta grupları ve normallerle yapılan çalışmalarda kendini tanıtma envanteri olarak kullanılan SCL-90 ,90 maddeden ve 10 alt testten oluşmaktadır. Alt testler somatizasyon bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluklar, kişiler arası duyarlılık, depresyon, kaygı bozuklukları, öfke-düşmanlık düzeyleri, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotizmdir

Cinsel Mitler Ölçeği

Cinsellikle ilgili düşünce ve duygularımızda ne tür beklentiler ve yargılar taşıyoruz? Acaba bu beklentiler ve yargılar cinselliğin doğasına uygun mu yoksa cinsel mitlerle çarpıtılmış mı?” bu soru çok can alıcıdır ve kafamızda çözemediğimiz cinsel sorunlarımızı anlamamıza giden önemli bir yoldur. Test biriyin cinsellik konusunda duygu düşüncelerini anlamaya yönelik bir araçtır. 23 sorudan oluşmaktadır.

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği bedensel hastalığı olanlarda anksiyete ve depresyonu taramak üzere hazırlanmıştır. ROC analizi sonucunda HAD ölçeğinin Türkçe formunda anksiyete alt ölçeği için 10 ve depresyon alt ölçeği için 7 olarak saptanmıştır.

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği Erkek Formu

Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği, kadınlar ve erkekler için ayrı sorulardan oluşan cinsel hayatla ilgili kişilerin kendilerini cinsel doyum konusunda nasıl gördüklerine ilişkin algılarını ölçen bir ölçektir. Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması kolay bir ölçektir.

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Kadın Formu

Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği, kadınlar ve erkekler için ayrı sorulardan oluşan cinsel hayatla ilgili kişilerin kendilerini cinsel doyum konusunda nasıl gördüklerine ilişkin algılarını ölçen bir ölçektir. Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması kolay bir ölçektir.

Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği

60 yaş üzerindeki, belirgin işitme güçlüğü olmayan ve orta-ağır derece demansı olmayan yaşlı kişilerde depresif belirtilerin düzeyini ve şiddet değişimini ölçer. Hekim tarafından değerlendirilir.

Uykusuzluk Şiddeti İndeksi

Uykusuzluk şiddetini değerlendirebilmek amacıyla geliştirilmiş ve uykuya geçişte zorluklar, uykuyu sürdürme güçlükleri, çok erken uyanma, uyku paterninden alınan doyum, günlük işlevsellikte ortaya çıkan bozulmalar, uyku kaynaklı bozulmaların fark edilebilirliği ve uyku sorununun neden olduğu stres düzeyi ile ilgili 7 sorudan oluşmaktadır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 7 (YAB-7) Testi

Test kişinin kaygı, sinir ve endişe seviyelerini ölçmektedir. 7 sorudan oluşan test puanlamaya tabii tutulup kişinin anksiyete durumunu netleştirmeye yönelik psikoterapi sürecine destek bir araçtır.

Eysenck Kişilik Anketi Kısa Formu

Eysenck testi kişilik kuramı çerçevesinde kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar. Çıkan sonucun bir psikiyatrist veya psikolog tarafından yorumlanması ile kişilik özelliklerimizle ilgili bir fikir vermektedir.

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS)

2 alt testen oluşan bu test toplamda 18 soru içermektedir. DSM‐IV‐TR’ye göre, erişkinlerde DEHB tanısı için dikkatsizlik , aşırı hareketlilik/dürtüsellik belirtilerinin bir veya birden çoğunu kişinin yaşıyor olması gerekir. Belirtiler hastanın yaşamının aile ilişkileri, okul ya da iş yaşamı gibi en az iki farklı alanında sorun oluşturmaktadır. Erişkin DEHB tanısı ancak klinik değerlendirmeyle konabilir. Hastanın yakınlarından alınan çocukluk dönemine ait bilgiler ve uygulanan ölçek sonuçları klinik tanıya destekleyici olarak kullanılır.

Panik Agorafobi Ölçeği Hasta Anketi

Bu ölçek panik atakları ve agprafobiden yakınan kişiler için hazırlanmıştır. Panik atakları Çarpıntılar veya kalp atımlarının güçlü olması veya hızlanması,terleme, titreme, sarsılma, ağız kuruluğu, nefes almada güçlük, boğulma duygusu, göğüste ağrı-sıkışma hissi, bulantı ya da karın bölgesinde rahatsızlık hissi, baş dönmesi, sersemlik hissi, nesnelerin gerçekdışı olduğu veya benliğin yabancılaşması ya da “tam olarak burada değilim” duyguları, ölüm korkusu, denetim kaybı, ateş basması, uyuşma ve karıncalanma belirtilerinin eşlik ettiği bunaltı (sıkıntı) nöbetleri olarak tanımlanmaktadır

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Sosyal Fobi, utanç verici bir duruma düşmekten, onaylanmayacak bir davranışta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten, olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korkudur. Test kaygı ve kaçınma puanlarıyla birlikte toplam puana bakılarak hesaplanır ve klinik yönlendirme yapılır.

Maudsley Obsesyon Kompulsiyon Envanteri

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Testten yüksek puanlar alma çoğunlukla obsesyon (takıntı) hastalığına işaret ederken, bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir. Hedefi, kişide herhangi bir ruhsal sorunun olup olmadığı konusunda fikir vermek, ruh sağlığı profesyonellerine başvurma kararı verilirken, gözönüne alınabilecek bilimsel temeli olan bir geri bildirim almayı sağlamaktır.

Beck Anksiyete Ölçeği

Beck anksiyete ölçeğinde; bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma, Terleme (sıcaklığa bağlı olamayan),titreklik, kontrolü kaybetme korkusu, dehşete kapılma, sinirlilik, midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi veyahut boğuluyormuş gibi olma duygusu gibi soruların olduğu toplamda 21 soru vardır.

Beck Depresyon Ölçeği

Aron T. Beck tarafından 1961 yılında geliştirilen Beck Depresyon Ölçeği (BDI) karakteristik tutum ve depresyon belirtilerini ölçen 21 maddelik bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Uygulamanın tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürer. 13 yaş ve üzeri kişiler için tasarlanmıştır. İlk olarak 1961 yılında geliştirilen test 1978 ve 1996 yılında revize edilmiştir. Bilgisayar formları ve kağıt formu olmak üzere farklı biçimleri vardır.